SD+ KASKO Zaštita 3god (stacionarni uređaji, laptopi) - puno pokriće, franšiza 25%/ laptopi 33% (7501-11.250kn)

Šifra
US01910016
Kataloški broj
SD K3Y004
499,00 kn
uz besplatnu dostavu i mogućnost plaćanja do čak 36 rata bez kamata! Već od 13,86 kn mjesečno!
Dostupnost ovog artikla
  • Artikl je dostupna isporučiva usluga

Isporuka u roku do 10 radnih dana

OPĆI UVJETI SD+ ZAŠTITE I. UVODNE ODREDBE
Primjena uvjeta
Ovi se uvjeti primjenjuju na dobrovoljnu, ugovornu SD+ zaštitu za ispravnost i održavanje elektroničkih uređaja »SD+ zaštite«. U slučaju
problema s Vašim uređajem, Vaša prava prema prodavatelju ili proizvođaču uređaja pokrivenih jamstvom zajamčena su Zakonom o obveznim
odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Vaša SD+ zaštita ne zamjenjuje ova prava niti ih poništava. SD+ zaštita je dodatna ugovorna zaštita
pored zakonskog jamstva kojeg je, sukladno primjenjivim odredbama Zakona o potrošačima te Zakona o obveznim odnosima, obvezan dati
prodavatelj odnosno proizvođač elektroničkog uređaja za kojeg je sklopljena i dodatna, ugovorna, SD+ zaštita.
Značenje pojedinih izraza
Pojedini izrazi u ovim Uvjetima imaju slijedeća značenja:
1) “Sancta Domenica d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 69, 10431 Sveta Nedelja”, dalje u tekstu "Sancta Domenica"– davatelj SD+ zaštite
2) “Korisnik“ – osoba koja je kupila SD+ zaštitu uz elektronički uređaj
3) “SD+ zaštita“ – ugovorna zaštita koju Sancta Domenica pruža Korisnicima uz kupnju elektroničkih uređaja
II. POSEBNE ODREDBE
Članak 1. Predmet SD+ zaštite
1. Predmet SD+ zaštita po ovim uvjetima
Predmet SD+ zaštite može biti svaki elektronički uređaj (dalje u tekstu: uređaj ili elektronički uređaj) koji je pobliže opisan na računu i
dodatna oprema u izvornoj ambalaži koja je kupljena zajedno s navedenim uređajem.
Predmet SD+ zaštite (pokriće rizika) može biti samo stacionarni elektronički uređaj.
Predmet SD+ zaštite (lom ekrana) može biti samo mobilni telefon.
2. Predmeti koji nisu obuhvaćeni SD+ zaštitom
a) uklonjivi eksterni diskovi;
b) pomoćna i potrošna roba koju je proizvođač definirao kao potrošni materijal ili potrošni dio, a u svakom slučaju vanjske tipkovnice,
miševi, daljinski upravljači, punjači, baterije, toneri, mehanizmi za taljenje, tinta, ugljične četkice, bubnjevi, žaruljice, semering, gumice, brtve,
mijeh: i onda kada su isti pakirani zajedno s uređajem koji je predmet pokrića;
c) sve vrste alata;
d) ostali dijelovi koji prema iskustvu moraju biti zamijenjeni tijekom životnog vijeka elektroničkog uređaja, a u svakom slučaju gumeni
dijelovi, semering, grijač;
e) zasebno kupljena dodatna oprema;
f) sve vrste softvera;
g) isporučeni uređaji s nedostatkom, kao i serijske pogreške proizvođača;
h) dodatno odnosno naknadno kupljena dodatna oprema ili oprema.
Članak 2. Opseg SD+ zaštite – ugovorne obveze Sancta Domenice
1. Važenje SD+ zaštite- slučajevi obuhvaćeni SD+ zaštitom
Sancta Domenica će izvršiti popravak odnosno zamjenu te jamčiti ispravno funkcioniranje kupljenog elektroničkog uređaja Korisnika
pokrivenog SD+ zaštitom samo za nepredvidive i iznenada nastale štete ili smetnje na predmetu obuhvaćenim SD+ zaštitom. Nepredvidive su
štete one koje Korisnik nije pravodobno predvidio niti je primjenom uobičajene dužne pažnje morao predvidjeti, pri čemu je jedino isključen
grubi nemar za koji Sancta Domenica zadržava pravo neisplate naknade po nastalom štetnom događaju. Sancta Domenica će izvršiti popravak
odnosno zamjenu te jamčiti ispravno funkcioniranje kupljenog elektroničkog uređaja Korisnika obuhvaćenog SD+ zaštitom ukoliko nastupi
šteta na tom uređaju uzrokovana jednim ili više od dolje navedenih slučajeva ovisno o vrsti SD+ zaštite:
SD+PROTECT Zaštita (produljenje održavanja, pokriće garantnog roka), šifre zaštite: SD P5Y001, SD P5Y002, SD P5Y003, SD P5Y004, SD
P5Y005, SD P5Y006, SD P5Y007, SD P5Y008, SD P5Y009, SD P5Y010, SD P5Y011, SD P5Y012 i ostale pokriva štete nastale:
a) nedostatkom materijala ili izvedbe po isteku jamstva proizvođača (produljenje održavanja)
SD+KASKO Zaštita (puno pokriće), šifre zaštite: SD K3Y001, SD K3Y002, SD K3Y003, SD K3Y004, SD K3Y005, SD K3Y006, SD K3Y007, SD
K3Y008, SD K5Y001, SD K5Y002, SD K5Y003, SD K5Y004, SD K5Y005, SD K5Y006, SD K5Y007, SD K5Y008 i ostale pokriva štete nastale:
a) nedostatkom materijala ili izvedbe po isteku jamstva proizvođača (produljenje održavanja)
b) kratkim spojem, nadstrujom ili prenaponom;
c) provalnom krađom;
d) požarom, udarom groma, eksplozijom, udarom ili padom zrakoplova, njegovih dijelova ili njegovog tereta, kao i sporim izgaranjem,
tinjanjem, paljenjem ili žarenjem;
e) nepažnjom Korisnika (pad, lom, tekućine) ali jedino u slučaju sigurnog i pažljivog korištenja i odlaganja na sigurnom i zaštićenom mjestu; uz
samopridržaj (vidi Samopridržaj, članak 6., stavak 5. ovih uvjeta);
f) djelovanjem mehaničke sile svih vrsta predmeta bez vlastite ili tuđe krivnje;
g) implozijom ili drugim djelovanjem pri podtlaku;
h) vodom ili vlagom uslijed elementarnih šteta, šteta na građevinama (puknuće cijevi, itd.);
i) elementarnim štetama poput visokih voda, odrona kamenja, oluja, smrzavanja, poplava, snježnih lavina;
j) požarom, udarom groma, eksplozijama svih vrsta, štetom nastalom gašenjem požara;
k) blažom opekotinom i zapečenjem, dimom i čađom uslijed vanjskog djelovanja;
l) neizravnim udarom groma;
m) neposrednim djelovanjem električne energije zbog zemljospoja, kratkog spoja ili prenapona;
n) prenaponom ili podnaponom, električnim nabojem, elektromagnetskim smetnjama.
SD+ PROTECT Zaštita (mobiteli) (lom ekrana), šifre zaštite: SD PM1Y001, SD PM1Y002, SD PM1Y003, SD PM1Y004, SD PM1Y005, i ostale
pokriva štete nastale:
a) lom ekrana
Korištenje SD+ PROTECT Zaštita (mobiteli) (lom ekrana) ograničeno je na jednu štetu tokom trajanja zaštite. Zaštita pokriva isključivo
troškove zamjene ekrana. Svi drugi popravci su isključeni. Predmet zaštite mogu biti samo Mobilni telefoni. Maksimalni iznos štete je trošak
zamjene ekrana.
2. Slučajevi koji nisu obuhvaćeni SD+ zaštitom
SD+ zaštitom nisu pokrivene štete prouzročene:
a) namjerom Korisnika;
b) ratom, ratnim zbivanjima, građanskim ratom, revolucijom, pobunom, ustankom ili nemirima;
c) nuklearnom energijom, nuklearnim zračenjem ili radioaktivnim tvarima;
d) potresom;
e) terorizmom ili terorističkim činom; teroristički čin je svaki pothvat osoba ili skupina osoba radi ostvarivanja političkih, vjerskih, etničkih ili
ideoloških ciljeva, koji su takve prirode da prouzrokuju širenje straha ili užasa među pučanstvom ili dijelovima pučanstva, a time i utjecaj na
vladu ili državne ustanove;
f) uporabom neispravnog predmeta, a s čim je Korisnik morao biti upoznat;
g) u onoj mjeri u kojoj je za Korisnika morala nastupiti treća osoba u svojstvu dobavljača (proizvođača ili trgovca) u slučaju zakonskog jamstva,
a Korisnik ne može priložiti račun za izvršeni popravak uređaja; ili ukoliko je popravak izvršen bez prethodnog odobrenja Sancta Domenice.
3. Pretpostavke za važenje SD+ zaštite - ograničenja:
h) U okviru nepažnje pokriven je jedino blaži nemar. U slučaju grubog nemara, vještak će procijeniti i provjeriti uzrok štete i uređaj. Svaka
šteta koja nastane nepropisnom uporabom, namjernim oštećenjem, namjerom, nepropisnim rukovanjem, nepropisnim odlaganjem ili na
predvidljiv način smatra se povredom obveze dužne pažnje, a koju je Korisnik preuzeo kupnjom, te takva šteta nije pokrivena;
i) Šteta ili troškovi nastali nedostatkom materijala ili izvedbe u jamstvenom roku proizvođača nisu pokriveni;
j) Isključeni su, odnosno u slučaju štete prethode: jamstva i/ili naknade štete temeljem jamstva, naknade štete drugih osiguratelja, jamstva ili
ugovorne obveze trećih osoba. Eventualne razlike u odnosu na druga jamstva (primjerice: sadašnja vrijednost u odnosu na vrijednost novog
uređaja) pokrivene su potpunim pokrićem za elektroničke uređaje;
k) štete na svim vrstama softvera (uključujući operativne sustave, pogonske softvere, pogonske programe, pomoćne programe, itd.) nisu
pokrivene. Korisnik je osobno odgovoran za programe, pogonske programe, podatke i njihovu funkcionalnost. Gubitak podataka i softvera
zbog navedenih uzroka štete ne može biti predmet zahtjeva za naknadom štete. Isto tako, ne refundiraju se troškovi popravka u slučaju
problema vezanih uz softvere, operativne sustave, viruse, kompatibilnost, spašavanje podataka, vraćanje sustava, ponovno prikupljanje
podataka, itd.;
l) Troškovi nastali uslijed štete koja nije šteta na hardveru, nisu pokriveni. Ovo se također odnosi na eventualne troškove (naknade za obradu,
provjeru, analizu, itd.) analiza šteta bez utvrđene pogreške na hardveru;
m) Štete nastale uporabom uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom u svrhe koje su protivne uputama o uporabi i svrsi koju je proizvođač
naznačio, kao i štete koje ne utječu na način uporabe uređaja koji je proizvođač propisao (štete poput ogrebotina, strugotina, itd.) nisu
n) Ne isplaćuje se naknada za štete s osnove odgovornosti, materijalne posljedične štete i štete na imovini. Posljedične štete nastalih štetnih
događaja ni u kojem slučaju nisu pokrivene. Isključivo primarna šteta na uređaju, odnosno primarni uzrok štete, uzima se u obzir za procjenu
štete, odnosno obuhvat SD+ zaštite;
o) Smanjenje vrijednosti uslijed trošenja i habanja, štete uslijed dugotrajnog kemijskog ili termičkog djelovanja na uređaju, štete uzrokovane
hrđom, hrđa, kao i eventualni troškovi servisiranja, namještanja i čišćenja nisu predmet naknade štete.; kao niti postupno pogoršanje radnog
učinka uređaja;
p) Štete nastale od strane trećih osoba pokušajima popravka ili zahvatima trećih osoba, odnosno osoba bez odgovarajućeg ovlaštenja, nisu
obuhvaćene SD+ zaštitom. Također su isključene štete koje prouzroče kućni ljubimci, domaće ili divlje životinje;
r) Štete nastale uporabom neispravne ili pogrešne eksterne dodatne opreme (primjerice: pričvršćenja, podzemna kućišta, itd.) nisu
pokrivene;
s) Gubitak uređaja u smislu da je isti izgubljen, zaboravljen, ostavljen bez nadzora ili nestao na drugi način, nije obuhvaćen SD+ zaštitom.
Naknadno pronalaženje ne može biti uzeto u obzir i neće ni u kojem slučaju povlačiti za sobom pokrivanje eventualnih šteta;
t) Štete koje su prijavljene, ali se zbog nedostavljanja uređaja ne mogu dokazati nisu pokrivene. Od toga su izuzete štete nastale potpunim
uništenjem uređaja uslijed više sile;
u) Sve vrste šteta od kamenca smatraju se nepropisnom uporabom uređaja, odnosno habanjem, i nisu pokrivene;
v) Štete koje nastanu pri ili uslijed sportskih aktivnosti, odnosno zbog znoja ili kondenzacije, nisu pokrivene;
z) Šteta koja se ne može pripisati samostalnom incidentu smatra se progresivnom štetom (uvjetovanom okolišem i/ili uporabom) i nije
pokrivena, iz čega su izuzeti nedostaci materijala i izvedbe po isteku jamstva proizvođača
Članak 3. Mjesto važenja SD+ zaštite
1. Stacionarni uređaji
Prema izvedbi stacionarnih uređaja, prostori Korisnika smatraju se mjestom obuhvata SD+ zaštite u Europi u zemljopisnom smislu.
2. Prijenosni uređaji
Prema izvedbi prijenosnih uređaja i prema izvedbi uređaja koji se mogu postaviti na otvorenom, mjesnim područjem važenja
smatra se Europa u zemljopisnom smislu.
Članak 4. Vrijednost elektroničkog uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom
Vrijednost elektroničkog uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom je cijena novog uređaja ili uređaja jednake tehničke vrijednosti na dan
nastupanja štete ("SD+ vrijednost"). Vrijednost elektroničkog uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom uvijek se odnosi na kupoprodajnu cijenu
uređaja bez poreza na dodanu vrijednost i bez subvencija ili prigodnih popusta (potpore primjerice proizvođača ili dobavljača, popusti i/ili
akcije prodavatelja).
Članak 5. Troškovi koji nisu obuhvaćeni SD+ zaštitom
Sancta Domenica provodi sve potrebne aktivnosti popravka ili zamjene elektroničkih uređaja pokrivenih SD+ zaštitom. Korisniku se neće
nadoknaditi troškovi za aktivnosti koje Korisnik samostalno poduzima.
Članak 6. Opseg naknade štete
1.Troškovi vraćanja u prvobitno stanje
U slučaju štete razlikujemo djelomičnu štetu i potpunu štetu. Djelomična šteta podrazumijeva kada su troškovi popravka niži od SD+
vrijednosti uređaja. Ukoliko su troškovi popravka viši, tada se radi o potpunoj šteti te u tom slučaju Sancta Domenica će zamijeniti
elektronički uređaj obuhvaćen SD+ zaštitom.
2.Djelomična šteta
U ovom slučaju, Sancta Domenica će snositi troškove popravka uključujući utrošeno radno vrijeme i rezervne dijelove (uz obračun
samopridržaja u slučaju šteta koje uvjetuju samopridržaj, vidi stavak 5.).
Sancta Domenica neće snositi slijedeće troškove:
a) troškove obnavljanja ili ostalih mjera koje bi i neovisno o slučaju obuhvaćenim SD+ zaštitom bile potrebne;
b) dodatne troškove nastale izmjenama ili unapređivanjima koji prelaze opseg obnavljanja;
c) troškove obnavljanja u vlastitom aranžmanu, u onoj mjeri u kojoj ti troškovi nisu nastali i radovima u aranžmanu trećih osoba;
d) neostvarenu dobit uslijed radova u vlastitom aranžmanu;
e) dodatne troškove nastale privremenim ili prijevremenim obnavljanjem;
f) troškove radova koji su bili potrebni za obnavljanje, ali nisu osobno obavljeni na elektroničkom uređaju obuhvaćenim SD+ zaštitom;
g) za štete s osnove odgovornosti, materijalne posljedične štete i štete na imovini.
3. Potpuna šteta
a) U slučaju potpune štete ili ekonomski neisplativog popravka, Korisnik će u zamjenu za stari neispravni uređaj dobiti novi uređaj, koji će
prema tehničkim specifikacijama biti najmanje jednak ili bolji u odnosu na stari uređaj. Ekonomska neisplativost znači da troškovi popravka
prelaze SD+ vrijednost. U slučaju raspoloživosti istovrijednih uređaja ne može se isticati pravo na tehnički bolje uređaje niti u slučaju kada je
njihova vrijednost manja od izvorne SD+ vrijednosti;
b) U slučaju pokrivene potpune štete, nakon zamjene uređaja, uređaj koji je predmet zamjene uključujući sve izvorne dijelove dodatne
opreme (punjači, mrežna oprema, memorijske kartice, kabeli, kompaktni diskovi, priručnici, kutije, miševi, itd.) prelazi u vlasništvo Sancta
Domenice i smatra se da pripadajući proizvod SD+ zaštite prestaje. Korisnik prima zamjenu za uređaj isključivo po predaji svih izvornih
dijelova dodatne opreme Sancta Domenici. Ovo vrijedi i u slučaju neispravnih izvornih i osiguranih dijelova dodatne opreme (primjerice:
mrežne opreme);
c) U slučaju nedostavljanja izvornih i dijelova dodatne opreme obuhvaćenih SD+ zaštitom koji su u vrijeme kupnje bili dio starog uređaja, oni
će se obračunati prema redovnim tržišnim cijenama, odnosno odbit će se od utvrđenog iznosa popravka ili zamjene uređaja obuhvaćenih SD+
zaštitom.
4. Limit izvršenja zamjene ili popravka uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom
Limit izvršenja zamjene ili popravka uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom je SD+ vrijednost.
5. Samopridržaj
U slučaju štete nastale nepažnjom Korisnika (pad, lom, tekućine), primjenjuju se slijedeći samopridržaji:
a) samopridržaj od 25 %, ali najmanje u iznosu od 25,00 EUR + PDV (u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po prodajnom tečaju HNB-a
važećim na dan obračuna) za sve mobilne telefone kao i za sve stacionarne uređaje ovisno o izvedbi (audio uređaji, glazbene linije, DVD
uređaji, stolna računala, itd.);
b) samopridržaj od 33 %, ali najmanje u iznosu od 75,00 EUR + PDV (u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po prodajnom tečaju HNB-a
važećim na dan obračuna) za sve prijenosne uređaje ovisno o izvedbi (prijenosnici, fotoaparati, video uređaji, glazbene linije za automobile,
MP3 reproduktori, itd.).
Samopridržaj se obračunava na troškove popravka uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom, odnosno troškove nabave novog uređaja u svrhu
zamjene uređaja u slučaju potpune štete do limita SD+ vrijednosti na način da je Korisnik dužan snositi u ovom stavku navedeni iznos
troškova (postotak ili minimum) popravka uređaja ili nabave novog uređaja u svrhu zamjene. Samopridržaj se primjenjuje i na štete koje se
tek analizom pokažu kao štete nastale nepažnjom
6. Otkup
Otkup štete nije moguć u gotovini niti u slučaju potpune štete.
Članak 7.Zamjena elektroničkih uređaja obuhvaćenih SD+ zaštitom
Na temelju odgovarajućeg zamjenskog uređaja, sva dodatna oprema starog uređaja, koja je u trenutku kupnje bila ugrađena, smatra se
zamijenjenom neovisno o tome je li se oprema sada nužno ponovno pojavljuje u zamjenskom uređaju ili je zbog postojeće konfiguracije
zamjenskog uređaja izostala. Oprema koja je naknadno ugrađena u stari uređaj i koja prilikom kupnje nije bila pokrivena zajedno s uređajem,
neće biti predmet zamjene.
Članak 8. Početak važenja SD+ zaštite i dospijeće SD+ zaštite
SD+ zaštita ( puno pokriće, lom ekrana ) počinje u trenutku plaćanja kupoprodajne cijene prigodom kupnje uređaja.
SD+ zaštita (produljenje održavanja pokriće garantnog roka), počinje teći nakon isteka tvorničkog jamstva.
Jednokratna naknada za SD+ zaštitu plaća se, bez obzira na postojanje prava opoziva, istodobno s kupnjom uređaja koji je predmet obuhvata
SD+ zaštite. Uređaj koji je predmet obuhvata SD+ zaštite i plaćena naknada SD+ zaštite moraju biti naznačeni na istom računu, osim u slučaju
kada je SD+ zaštita sadržana u cijeni kupljenog uređaja.
Članak 9. Razdoblje važenja SD+ zaštite
SD+ zaštita ( puna zaštita, lom ekrana, TV kasko, pokriće rizika ) za elektroničke uređaje počinje od datuma računa (kupnje) uređaja (i SD+
zaštitu) i prestaje u svakom slučaju 12, 24, 36, 48 ili 60 mjeseci nakon datuma računa uređaja, ovisno o kupljenom proizvodu SD+ zaštite.
Prijave štete po isteku razdoblja važenja SD+ zaštite neće biti prihvaćene. SD+ ( produljenje održavanja ) počinje teći nakon isteka tvorničkog
jamstva i prestaje u svakom slučaju 12, 24, 36 ili 48 mjeseci nakon isteka tvorničkog jamstva, ovisno o kupljenom proizvodu SD+ zaštite.
Ukupno trajanje tvorničkog jamstva i SD+ zaštite može iznositi 60 mjeseci od datuma računa (kupnje) uređaja.
Prestanak trajanja u slučaju potpune štete.
U slučaju zamjene uređaja ili odbijanja zamjene uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom i od strane Sancta Domenice nakon potpune štete
(ekonomski neisplativog popravka) kao i u slučaju Korisnikovog odbijanja plaćanja samopridržaja, smatra se da pripadajuće ugovorna zaštita
po SD+ zaštiti prestaje. U takvim situacijama, Korisnik nema pravo na povrat naknade, u cijelosti kao niti djelomično.
Članak 10. Postupak ostvarenje prava Korisnika iz SD+ zaštite
1. Izjava za ostvarenje prava iz SD+ zaštite
Korisnik je u obvezi neodložno prijaviti nastali slučaj iz članka 2.1 ovih Općih uvjeta Sancta Domenica (u redovnim okolnostima u roku od
najviše tri radna dana).
2. Obrazac izjave za ostvarenje prava iz SD+ zaštite
Obrazac izjave za ostvarenje prava iz SD+ zaštite mora biti popunjen za svaku pojedinačno nastalu štetu. Korisnik mora naznačiti uzrok štete
te isti unijeti u obrazac izjave. Sljedeći podaci moraju pri tome biti točno i potpuno navedeni:
• Tko je prouzročio štetu — s naznakom osobe (uključujući eventualnu naznaku čije je dijete ili kućni ljubimac prouzročio štetu)
• Kada i gdje je šteta nastupila — s naznakom datuma, vremena, mjesta i države
• Kako je ili čime nastupila šteta — s naznakom uzroka
• Što je oštećeno — s naznakom naziva uređaja i vrste oštećenja
Obrazac izjave za ostvarenje prava iz SD+ zaštite nalazi se u Prilogu 1. i sastavni je dio ovih uvjeta.
Sancta Domenica zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju od Korisnika s ciljem najkvalitetnijeg i najefikasnijeg ispunjavanja obveze iz
SD+ zaštite. U tom slučaju, ta dostavljena dokumentacija zajedno s izjavom za ostvarenja prava iz SD+ zaštite čini kompletnu i urednu
dokumentaciju za pokretanje postupka ostvarenja prava Korisnika iz SD+ zaštite.
Usmene obavijesti ili informacije od bilo koga ne mogu biti uzete u obzir. Pogrešni, netočni ili svjesno netočni podaci na izjavi za ostvarenje
prava iz SD+ zaštite, kao i nedostavljanje dodatne zatražene dokumentacije od strane Sancta Domenice mogu dovesti do odbijanja ostvarenja
prava iz SD+ zaštite, zahtjeva za povratom isplaćenih troškova popravka ili zamjene uređaja od strane Sancta Domenice, sve do
kaznenopravnih posljedica.
3. Ispunjenje SD+ zaštite – saniranje nastale štete
Sancta Domenica će procjenu i saniranje nastale štete provesti u najkraćem mogućem roku od zaprimljene kompletne i uredne
dokumentacije od strane Korisnika. Ukoliko Sancta Domeinca zaprimi valjano ispunjenu izjavu za ostvarenje prava iz SD+ zaštite uz svu
potrebnu popratnu dokumentaciju, Sancta Domenica će izdati Privremenu potvrdu za saniranje nastale štete.
Za slučaj da se tijekom ove faze ustanovi da nastali slučaj ili šteta ne potpada pod članak 2.1. ovih Općih uvjeta (npr. da je nastali slučaj
pokriven zakonskim jamstvom proizvođača/prodavatelja elektroničkog uređaja), Sancta Domenica će izvjestiti Korisnika da je odbio njegov
zahtjev te će ga uputiti da svoja prava može iskoristi na drugi način.
Privremena potvrda izdana od strane Opći uvjeti SD+ zaštite sadržavat će između ostalog i informaciju o mjestu gdje Korisnik treba dostaviti
uređaj obuhvaćen SD+ zaštitom, a koji je predmet saniranja štete odnosno postupka za ostvarenje prava iz SD+ zaštite. Korisnik je dužan
dostaviti uređaj sukladno uputi na predmetno mjesto, mjesto servisa ili slično.
Sancta Domenica će predmetnu privremenu potvrdu dostaviti Korisniku e-mailom, faks uređajem ili poštom.
Nakon izvršene dostave uređaja na zadano mjesto isporuke, Sancta Domenica pristupa obradi uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom, na način
da se prvo provodi potrebna dijagnostika i provjera činjeničnog stanja. Nakon provedene dijagnostike i utvrđivanja činjeničnog stanja uređaja
koji je predmet obuhvata SD+ zaštite, Sancta Domenica će izdati Potvrdu za saniranje štete ukoliko činjenično stanje uređaja odgovara
podacima Korisnika danim u izjavi za ostvarenje prava iz SD+ zaštite, te ukoliko je šteta odnosno slučaj obuhvaćen SD+ zaštitom.
Za slučaj da se tijekom ove faze ustanovi da nastali slučaj ili šteta ne potpada pod članak 2.1. ovih Općih uvjeta (npr. da je nastali slučaj
pokriven zakonskim jamstvom proizvođača/prodavatelja elektroničkog uređaja), Sancta Domenica će izvjestiti Korisnika da je odbio njegov
zahtjev te će ga uputiti da svoja prava može iskoristi na drugi način.
Sancta Domenica će dostaviti Korisniku Potvrdu za saniranje nastale štete e-mailom, faks uređajem ili poštom. Troškove popravka Sancta
Domenica plaća direktno serviseru, odnosno izdaje novi uređaj u slučaju totalne štete.
4. Potvrda državnih tijela
Za sve štete čije postojanje je vezano postupak utvrđenja pred nadležnim tijelima (požar, prirodne katastrofe, provalna krađa itd.), Korisnik
mora također dostaviti uz izjavu za ostvarenja prava iz SD+ zaštite i odgovarajuću potvrdu/dokumentaciju nadležnih tijela.
5. Zamjena uređaja tijekom trajanja razdoblja pokrića
Ukoliko je uređaj koji je obuhvaćen SD+ zaštitom zamijenjen tijekom trajanja SD+ zaštite, a ne od strane SD+ (primjerice: korištenjem
zakonskog jamstva od strane proizvođača, itd.), odgovarajući dokazi (dostavnica, potvrda o zamjeni, itd.) moraju također biti predočeni pri
podnošenju izjave za ostvarenje prava iz SD+ zaštite.
Članak 11. Naknada u slučaju prijevremenog prestanka SD+ zaštite
U slučaju prestanka SD+ zaštite prije isteka trajanja SD+ zaštite, ili u slučaju njegovog retroaktivnog ukidanja nakon stupanja na snagu ili
ništavnosti istog od samog početka zbog prijevare, SD+ pripada naknada, u cijelosti ili u dijelu iskorištenosti.
Članak 12. Obveze Korisnika
1. Obveze prije slučaja obuhvaćenog SD+ zaštitom
a) Prije nastupanja slučaja obuhvaćenog SD+ zaštitom Korisnik ima obvezu pridržavati se svih ugovorom ugovorenih obveza;
b) Ukoliko Korisnik počini povredu neke od navedenih obveza, Sancta Domenica je ovlašten jednostrano otkazati SD+ zaštitu. Otkaz SD+
zaštite od strane Sancta Domenice stupa na snagu po njegovom zaprimanju.
2. Obveze pri nastupanju slučaja obuhvaćenog SD+ zaštitom – obveze SD+ o informiranju korisnika
a) Pri nastupanju slučaja obuhvaćenog SD+ zaštitom Korisnik ima obvezu;
aa) pobrinuti se za sprječavanje ili umanjivanje štete ovisno o mogućnostima;
ab) prijaviti nastupanje štetnog događaja u pisanom obliku i to neodgodivo nakon što je stekao saznanja o istom;
ac) neodgodivo prijaviti policiji štetu prouzročenu kaznenim djelima protiv imovine;
ad) neodgodivo dostaviti popis nestalih predmeta Sancta Domenici i policiji;
ae) neodložno dostaviti Sancta Domenici, u onoj mjeri u kojoj je to moguće, svaku informaciju — na zahtjev u pisanom obliku — koja je
potrebna za utvrđivanje slučaja/štete obuhvaćenog SD+ zaštitom ili opsega obveze Sancta Domenice s osnove naknade štete, kao i omogućiti
svaku istragu uzroka i visine štete te opsega obveze naknade štete u vidu popravka ili zamjene uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom;
af) donijeti potvrde koje Sancta Domenica zatraži, prikupljanje kojih se od njega može opravdano zatražiti.
b) Ostale obveze
ba) Korisnik snosi odgovornost za kupljeni i SD+ zaštitom obuhvaćeni uređaj. To uključuje brižljivo i pažljivo postupanje s uređajem kao i
odlaganje istog na sigurnom i zaštićenom mjestu uključujući tijekom prijevoza ili nošenja. Primjerice, šteta je jasno predvidljiva u slučaju
uporabe uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom u uvjetima vlage ili prašine ili na kiši. Takva uporaba uređaja također nije sukladna uputama
proizvođača. Nadalje, uslijed nepažljivog odlaganja uređaja može doći do šteta prouzrokovanih tekućinom, padom ili lomom (primjerice:
pranje u perilici za rublje ili lom u slučaju odlaganja u džepu hlača).
Te štete, između ostalog, nisu pokrivene punom SD+ zaštitom.
bb) Prijenosni uređaji ovisno o izvedbi (prijenosni uređaji poput prijenosnika, fotoaparati, mobilnih telefona, MP3 reproduktora, itd.) moraju
biti uredno zaštićeni i odloženi tijekom prijevoza/nošenja te biti pod stalnim nadzorom.
bc) Uređaj koji je namijenjen poslovnoj uporabi smatra se obuhvaćenim SD+ zaštitom jedino ukoliko je na temelju podataka proizvođača
također pogodno za takvu primjenu.
bd) Korisnik ima obvezu prijaviti štetu Sancta Domenici neodgodivo nakon stjecanja saznanja o istoj.
be) SD+ zaštita obuhvaća elektroničke uređaje u odnosu na predmetno stanje isporuke, odnosno isporučenu konfiguraciju bez naknadnih
izmjena, odnosno opreme u izvornoj ambalaži. U tom smislu su uređaj, modularni komplet uređaja ili izvorna dodatna oprema obuhvaćeni
SD+ zaštitom jedino ukoliko se nalaze u svojoj ambalaži.
3. Oslobođenje od obveze popravka odnosno zamjene uređaja obuhvaćenih SD+ zaštitom u slučaju povrede obveza
Osim u slučaju zlonamjerne povrede obveza, Sancta Domenica ima obvezu popraviti ili zamijeniti uređaj obuhvaćen SD+ zaštitom u onoj mjeri
u kojoj povreda obveze nije uzrok nastupanja ili utvrđivanja slučaja obuhvaćenog SD+ zaštitom.
Članak 13. Nepostojanje obveze popravka ili zamjene uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom zbog posebnih razloga
Sancta Domenica nije u obvezi popravka odnosno zamjene uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom ukoliko Korisnik obmani ili pokuša obmanuti
Sancta Domenicu vezano uz činjenice koje su bitne za osnovu ili visinu naknade štete. Ukoliko je obmana ili pokušaj obmane utvrđen
pravomoćnom kaznenom presudom protiv Korisnika zbog prijevare ili pokušaja prijevare, tada se pretpostavke iz prethodnog stavka smatraju
dokazanim.
Članak 14. Prosljeđivanje, odnosno prodaja uređaja obuhvaćenog SD+ zaštitom
Obzirom da se SD+ zaštita koje obuhvaća elektroničke uređaje odnosi na serijski broj uređaja, uređaj se tijekom trajanja SD+ zaštite može
proslijediti/prodati, a SD+ zaštita i dalje vrijedi sve dok novi vlasnik (Korisnik) priznaje prava i obveze iz SD+ zaštite.
Članak 15. Obavijesti - oblik izjava o očitovanju namjera
U onoj mjeri u kojoj Zakonom nije propisan nikakav pisani oblik i u onoj mjeri u kojoj ovim ugovorom nije određeno drugačije, izjave i
obavijesti koje su određene za Sancta Domenicu koje se odnose na ugovorni odnos i koje se neposredno dostavljaju Sancta Domenici, moraju
biti izdane u tekstualnom obliku.
Članak 16. SD+ zaštita
SD+ zaštita sastoji se od uredno popunjenog Obrasca SD+ zaštite, ovih uvjeta, i računa za: kupljeni uređaj obuhvaćen SD+ zaštitom i kupljen
proizvod SD+ zaštite za taj uređaj (osim u slučaju kada je SD+ zaštita sadržano u cijeni uređaja).
Važna napomena: na istom računu mora biti naznačen kupljen uređaj obuhvaćen SD+ zaštitom i kupljen proizvod SD+ zaštite za predmetni
uređaj.
Članak 17. Davatelj SD+ zaštite, poslovni kontakt podaci
Davatelj SD+ zaštite je trgovačko društvo:
Sancta Domenica d.o.o.,
Dr. Franje Tuđmana 69,
10431 Sveta Nedelja,
Kontakt broj: 072 33 69 55
E-mail adresa: sdplus@sancta-domenica.hr
Internet stranica: www.sancta-domenica.hr
Članak 18. Nadležnost u slučaju spora
U slučaju spora između Sancta Domenice i Korisnika, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
Sveta Nedelja, 05.12.2019.

Specifikacije
Proizvođač USLUGE
Kratki opis Puno pokriće, 3 god., franšiza 25%/ laptopi 33% (7501-11.250kn)

Upit

Max3 upit

Najam artikla

Dragi korisniče,

hvala na interesu za poslovni najam ovog artikla. Za više informacija o pogodnostima poslovnog najma, kliknite ovdje.

Molimo Vas unesite sljedeće podatke ne bi li što brže i efikasnije obradili Vaš upit: